Algemene Info

 

De nieuwe parochie Laarne-Wetteren biedt op 4 plekken een gelijk(w)aardig vormseltraject aan.
Kinderen die in deze nieuwe parochie wonen kunnen vrij hun vormselplek kiezen.

De 4 vormselplekken van onze parochie Laarne-Wetteren zijn: KalkenLaarneMassemen en Wetteren.

 

 

Het vormsel wordt in onze parochie gevierd in het derde weekend na Pasen (21 april 2019),
d.i. op zaterdag 11 (Kalken en Massemen) en zondag 12 (Laarne en Wetteren) mei 2019

 

 

Het vormseltraject in de nieuwe parochie Laarne-Wetteren

 

Geen enkel mens wordt nog als christen geboren, men dient het te worden. En om christen te kunnen worden, moet je er zelf voor kiezen.

Bij het doopsel waren het de ouders die er voor kozen hun kindje aan God toe te vertrouwen en het te laten opnemen in de kerkgemeenschap.

Zo’n goede tien jaar later worden jullie opnieuw voor diezelfde keuze gesteld, maar deze keer zijn het niet alleen de ouders die de beslissing nemen.
Het is op de eerste plaats aan de kinderen zelf dat we nu de vraag stellen: willen jullie Jezus en de kerk beter leren kennen? Willen jullie zich door het evangelie laten inspireren? Willen jullie een leven uitbouwen waarin God en alles wat goed en mooi is een plaats heeft?

Als een kind daar ‘ja’ op antwoordt, dan stellen we de vraag ook opnieuw aan de ouders: vindt u het zelf zinvol, als ouder, dat uw kind die stap zet in zijn of haar leven, en Jezus tot een blijvend voorbeeld neemt op zijn of haar levensweg? Indien uw kind dat inderdaad wil, heeft hij of zij dan ook uw expliciete steun? Zonder de hulp van de ouders, zonder hun engagement, loopt dit vormseltraject immers het risico niets meer te zijn dan een verplicht nummertje dat eindigt met een feestje.

En dat wil het vormsel net niet zijn. Het vormsel is geen eindpunt. Het is eerder een begin: het begin van een gelovig leven, waarbij ons een voorbeeld voor ogen wordt gehouden, het voorbeeld van Jezus zelf en van allen die hem trachten na te volgen.

 

Daarom leggen we in het vormseltraject twee accenten:

  • Op de eerste plaats willen wij de kinderen laten proeven van het geloof, en van wat het betekent als gelovige in het leven te staan;
  • daarnaast willen we hen ook laten kennismaken met de Kerk, de geloofsgemeenschap, die het verhaal van God met de mensen verder vertelt, die dat verhaal handen en voeten geeft door zich dienstbaar op te stellen in de wereld, en die dat geloof viert op zondag.

 

Het vormseltraject van vandaag heeft in dat opzicht heel erg weinig te maken met wat sommige ouders vroeger hebben gekend: de lering, waarbij men wekelijks voor een uurtje in kleine groep bij een catechist ‘les’ kreeg. Neen, tijdens het vormseltraject wordt er weinig geleerd, en zeker geen ‘les gegeven’; er wordt wel verder kennisgemaakt met het christelijke geloof en de christelijke gemeenschap: wie wij zijn, wat wij geloven, wat wij doen. Daarvan willen wij, zoals gezegd, uw kind laten proeven.

Maar niet alleen uw kind.

Op gezette tijden zullen we net zo goed rekenen op de aanwezigheid en participatie van de ouders. Uw kind heeft nood aan voorbeelden, op de eerste plaats aan úw voorbeeld. Indien ouders niet achter dit traject staan is de kans groot dat hun kind dat ook niet zal doen.

 

 

HET VORMSELTRAJECT TOEGELICHT

Hoe willen we dit waarmaken, dit samen groeien in geloof?

Volgend jaar vieren we in onze parochie het vormsel in 4 kerken. Het vormsel en de voorbereiding daarop noemen we het vormseltraject. Dat bestaat eerst en vooral uit 8 catechesemomenten. Aan elk van die catechesemomenten is ook een eucharistie gekoppeld.

Tijdens de 8 catechesemomenten willen we naar de essentie van het christelijk geloof gaan: het vertrouwen dat we stellen in een liefhebbende God die elk mens persoonlijk kent en liefheeft; de Bijbel als het boek dat dat verhaal wil doorvertellen; gebed als een manier om zich met God en de wereld verbonden te weten; de manier waarop we als kerkgemeenschap ons geloof vieren in de sacramenten, en het tot uitdrukking brengen in de dienstbaarheid en zorg voor anderen.

In dat alles staat voor ons de figuur van Jezus Christus centraal, omdat we in hem het best kunnen zien en ervaren wie en hoe God is.

We hopen jullie op de eerste plaats een ervaring aan te bieden, een ‘opsnuiven’ van het geloof, veel meer dan een lesje dat moet van buiten geleerd worden. Daarom gaat een catechesemoment ook altijd samen met een viering. De eucharistie is immers een fundamenteel onderdeel van ons christen-zijn. 

 

8 CATECHESEMOMENTEN MET INHOUDELIJK-AANSLUITENDE EUCHARISTIE

NAAM *

STERK MOMENT IN DE VIERING

THEMA

(On)bekend is (on) bemind

Naamopgave

Ik ben geroepen: God kent mij bij naam en houdt van mij

God, mijn bovenste beste Buur

 

Kerkverkenning… en ruimer

Een oud Boek vol nieuwe verhalen

Overhandiging evangelie

De Bijbel, het verhaal van God met de mensen

Geloven is een feest!

 

Initiatiesacramenten: doop – vormsel – eucharistie

Geloven moet je doen!

Overhandiging geloofsbelijdenis

Geloof zet aan tot inzet / diaconie

Hallo God!

Overhandiging Onze Vader

Persoonlijke relatie met God / gebed

Geloven – niet voor watjes

Kruisopname

Veertigdagentijd – 100% engagement

Geloven is nog veel meer

Thema wordt per vormselplek vastgelegd

 

De invulling en de volgorde van de catechesemomenten kan verschillen van vormselplek tot vormselplek.

Deze 8 catechesemomenten zijn gespreid over 8 maanden, wat dus betekent 1 bijeenkomst met aansluitende viering per maand. Dat kan men nauwelijks een zware klus noemen. Iedereen weet dat van kinderen die zich engageren in een sportclub of muziekschool wel wat meer verwacht wordt.

Daarom vertellen we er ook meteen bij dat geen van deze 8 catechesemomenten vrijblijvend is: de vormelingen worden in elk catechesemoment verwacht. Gebeurt het al eens een uitzonderlijke keer dat een kind er toch niet bij kan zijn, dan verwachten we dat de ouders ons dit op voorhand laat weten.

Daarom is het ook goed om weten dat de dagen waarop de catechesemomenten doorgaan verschillend zijn van vormselplek tot vormselplek. Op die manier kunt u de vormselplek kiezen die het best overeenstemt met uw agenda. We komen daar zo dadelijk nog op terug.

Naast de 8 catechesemomenten met inhoudelijk aansluitende viering, verwachten we u en uw kinderen ook nog in een aantal andere vieringen: Allerheiligen, Kerstmis, Aswoensdag, de diensten van de Goede Week en een speciale verzoeningsviering voor het vormsel. Het spreekt natuurlijk voor zich dat u in elke zondagsviering van harte welkom bent!

Tenslotte biedt elke vormselplek ook nog een aantal eigen bijkomende activiteiten aan. Sommige daarvan zijn verplicht, uit andere kan er een vrije keuze worden gemaakt. We verwachten dat elk kind minstens 1 keuzeactiviteit bijwoont. 

 

KEUZEACTIVITEIT

WANNEER

WAAR / DOOR WIE AANGEBODEN?

Soep op de stoep

3de weekend advent

Massemen, Wetteren

Vredeseilanden

2de weekend januari

Wetteren

Kringwerking (dekenale jongerenwerking)               

Te bepalen in samenspraak met Kringbegeleiders

Wetteren

Misdienaar zijn

Kan elke zondag

In elke vormselkerk

Sterzingen

kerstvakantie

Laarne, Wetteren

Bavo-dag

zaterdag na aswoensdag

In elke vormselkerk

Ziekenbezoek in WZC

Te bepalen in samenspraak met WZC pastores

Laarne, Wetteren

Ziekenzorgactiviteit (Kerst – of Paasfeest)

Te bepalen in samenspraak met ZZ voorzitters

Wetteren

Koffiestop

Veertigdagentijd

Massemen, Wetteren

Damiaanactie

Laatste weekend januari

Massemen, Kalken

 

 

 

 

HOE GAAN WE DIT CONCREET AANPAKKEN?

De vier vormselplekken bieden een gelijk(w)aardig vormseltraject aan, met gelijklopende inhoud, maar er zijn enkele praktische verschillen.

Het staat ouders en kinderen vrij te kiezen voor de vormselplek waarvan de concrete organisatie hen het beste ligt. Eens men een vormselplek heeft gekozen verwachten we dat het kind het hele traject op die plek doorloopt en ook daar het vormsel ontvangt. Het bij elkaar sprokkelen van catechesemomenten in verschillende vormselplekken is dus niet toegelaten…

Als bijdrage in onze kosten vragen wij € 30. Daarin inbegrepen zijn: verzekering, drukwerk en didactisch materiaal, vormselkruisje, zo nu en dan iets lekkers…

In Laarne en Wetteren wordt voor deelname aan het catecheseweekend (twee overnachtingen, 5 maaltijden) nog een extra bijdrage van € 35 gevraagd. Dit bedrag voorziet geen vervoer naar de kampplaats; daarrond worden tijdig de nodige afspraken gemaakt.

(Graag vermelden we hier ook dat geen van de catechisten betaald wordt voor hun inzet en werk.)

  

ONTMOETINGEN

Ook voor ouders hebben we een aanbod. Mogelijks is het vormsel van uw dochter/zoon ook voor jullie een kans of een uitnodiging om (terug) contact te zoeken met Jezus Christus in wie wij geloven. Op een heel toegankelijke manier bieden wij u vier ontmoetingsavonden aan. Via vier evangelieverhalen ontdekken we wat Jezus ons vandaag te vertellen heeft. U bent welkom op één of meerdere van deze avonden. U zal de uitnodiging met plaats, dag en uur van afspraak tijdig ontvangen.

 

 

INSCHRIJVEN DOET U THUIS

Hoe moet het nu concreet verder?

Aangezien u deze tekst aan het lezen bent beschikt u over een computer. U bent slecht een klik of twee van de inschrijving verwijderd.

Bovenaan deze pagina vindt u een link naar het inschrijvingsformulier (beschikbaar vanaf 17 juni 2018).

Heeft u het formulier helemaal ingevuld dan drukt u op de toets INDIENEN, en uw formulier komt automatisch terecht bij de verantwoordelijke van de vormselplek waar u voor gekozen heeft. Deze verantwoordelijke zal er voor zorgen dat u tijdig, per email, wordt uitgenodigd voor het allereerste catechesemoment.

Wat de betaling van het inschrijvingsgeld betreft, ook daar zijn er verschillen per vormselplek. Op sommige plaatsen aanvaardt men enkel betaling via overschrijving, op andere enkel contante betaling. We vragen uw begrip voor deze kleine lokale verschillen. Ook deze verschillen vindt u terug op de pagina van elke vormselkerk.

We raden u trouwens aan gedurende het jaar regelmatig deze webstek te raadplegen; u zult er immers steeds de allerlaatste info over het vormseltraject terugvinden.

Wie over geen pc beschikt, neemt best telefonisch contact op met de vormselverantwoordelijke om een afspraak te maken rond de inschrijving. 

 

Uiterste datum van inschrijving voor het vormseltraject is eind september 2018. We behouden ons het recht voor na deze datum inschrijvingen te weigeren.

 

 

We hopen dat we een goed beeld hebben weten te schetsen van wat het vormseltraject inhoudt, en dat u over voldoende informatie beschikt om een keuze te maken: de keuze voor een vormselplek, maar nog fundamenteler, de keuze om al dan niet aan dit vormseltraject deel te nemen.

Indien bepaalde zaken niet helemaal duidelijk zijn mag u ons daar gerust op aanspreken.

We hopen van harte jullie in september, bij de start van het vormseltraject, opnieuw te mogen verwelkomen.