bedankt!
Het is weer zover : we zijn een nieuw burgerlijk jaar begonnen, 2022! Elk jaar wensen we allerlei positieve dingen aan elkaar, en dat is goed en zinvol. Maar een nieuw jaar kan ook een uitnodiging zijn om even achterom te kijken en dankbaar te zijn om alles wat we voor elkaar mogen zijn, doen en betekenen. Ik wil dan ook van dit nieuwe jaar gebruik maken om alle mensen, die zich op één of andere manier inzetten in onze Gabriëlparochie, van harte te danken.

En dat zijn er God zij dank heel wat. Een parochiegemeenschap wordt  opgebouwd rond 4 grote pijlers: liturgie, diaconie, verkondiging en gemeenschapsopbouw. Deze 4 pijlers hebben elk hun waarde en belang. Ze leven niet naast elkaar maar vormen samen het geheel van de parochie. De ene pijler is niet belangrijker dan de andere, ze vullen elkaar aan.

Dankjewel liturgische medewerkers

Het meest in het oog springend in een parochie is de liturgie omdat zij het meest zichtbare onderdeel is. Maar liturgie is veel meer dan de zondagsvieringen. Ook het toedienen van de sacramenten (doopsel, vormsel, huwelijken, ziekenzalving) en de uitvaarten gebeuren in een liturgische dienst. Ook de wekelijkse gebedsdiensten en het getijdengebed dat dagelijks in onze kloostergemeenschappen (de zusters Apostolinnen en de zusters van Mariagaard) wordt gebeden, is liturgie. Het mag gezegd worden dat er aan de liturgie binnen een parochie heel wat aandacht wordt besteed.  Er is de voorbereiding van de diensten door de voorgangers. Er wordt door vrijwilligers naar teksten gezocht, de liederen worden gekozen door een werkgroep, de koren repeteren, er worden soms blaadjes gemaakt, de organisten bereiden zich voor, de kosters zetten alles klaar, er wordt gezorgd voor mooie bloemen of een passende versiering, en noem maar op. Tijdens de dienst zelf zijn er heel wat actoren die hun steentje bijdragen: voorgangers in de gebedsdiensten of eucharistie, lectoren, mensen van het onthaal, misdienaars, cantors of koren, mensen die met de schaal rondgaan, communiedelers, allemaal medewerkers aan de liturgie. Om goede liturgie te kunnen vieren moet je over de nodige accommodatie en het juiste liturgische materiaal beschikken. Het is de taak van  de kerkraden om ervoor te zorgen dat de liturgie waardig en verantwoord kan gevierd worden.

Aan allen die hun steentje bijdragen aan een verzorgde liturgie binnen onze Gabriëlparochie : hartelijk dank!

Dankjewel medewerkers aan de diaconie

Diaconie of dienstbaarheid is onmisbaar in een parochie. We hebben het geluk om twee diakens te hebben die de diaconie op een heel bijzondere wijze belichamen, zowel door hun taken die zij op zich nemen, als door hun aanwezigheid in de liturgie, waar ze zo de diaconie binnenbrengen.  Diaconie is niet alleen een taak voor de diakens, het is een opdracht voor elke gelovige. In onze parochie hebben we sinds enige tijd een groep diaconie die nadenkt over hoe we de diaconie in onze parochie handen en voeten kunnen geven. Door heel wat mensen  wordt heel mooi dienstwerk verricht. Zowel door de parochie-verbonden groepen als daarbuiten gebeurt veel dienstbaarheid voor wie het nodig hebben: armen, zieken, mensen met een beperking, vluchtelingen, de meest kwetsbaren in de samenleving. Er gebeurt ook veel dienstbaarheid in een buurt of straat, of door bezoek aan een WZC. We zijn er zeker van dat er ook veel stille diaconie is in onze parochie.

Aan allen die hun steentje bijdragen aan de diaconie binnen onze Gabriëlparochie: hartelijk dank!

Dankjewel medewerkers aan de verkondiging

De verkondiging van de blijde boodschap is ook een belangrijke opdracht voor een gemeenschap. Bij verkondigen denken we bijna onmiddellijk aan de homilieën tijdens de diensten: een verzorgde homilie is inderdaad een mooie vorm van verkondiging. Naast de gewijde bedienaars kunnen we in onze parochie ook rekenen op enkele vrijwilligers die af en toe een getuigenis of homilie verzorgen tijdens de weekendvieringen. Verkondiging is meer dan alleen de homilie. Ook alle vormen van catechese doen aan verkondiging:  vormselcatechese, doopvoorbereiding, huwelijksvoorbereiding en voorbereiding op de eerste communie. Ook de inhoudelijke artikels in het parochieblad, waarvoor we kunnen rekenen op enkele  parochianen met een vlotte pen, zijn ongetwijfeld een mooie vorm van verkondiging. In onze scholen wordt dagelijks aan verkondiging gedaan, niet alleen tijdens de godsdienstlessen, maar vaak ook daarbuiten.

Aan allen die hun steentje bijdragen aan de verkondiging binnen onze Gabriëlparochie: hartelijk dank!

Dankjewel medewerkers aan de gemeenschapsopbouw

Liturgie, diaconie en verkondiging worden vaak in één adem genoemd als de grote taken in een parochie. Daarbij mogen we de gemeenschapsopbouw in het algemeen niet vergeten. Zij is de sluitsteen voor het geheel. De parochieploeg is het beleidsorgaan bij uitstek om de gemeenschapsopbouw te behartigen en te bewaken. Zij bekijkt en bespreekt de visie en probeert ze waar te maken, niet alleen, maar in samenwerking met alle bovengenoemde actoren. Een gemeenschap kan maar opgebouwd worden als er ook een degelijke accommodatie en administratie is. Daarvoor kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers die een administratieve taak op zich nemen. Het parochiaal secretariaat wint meer en meer aan belang. We zijn blij met elke helpende hand.  Ook het financiële aspect hoort er bij. Hiervoor zorgt de VZW pastorale werking waar vrijwilligers alles correct bijhouden en verwerken. Verder zijn er ook nog meerdere patrimonium-VZW’s  binnen onze parochie die instaan voor de parochiezalen en ervoor zorgen dat onze parochianen en onze parochiale verenigingen, die zeker ook hun steentje bijdragen aan de gemeenschapsopbouw, een dak boven het hoofd hebben als ze willen samenkomen om te vergaderen, te feesten.

Aan allen die hun steentje bijdragen aan de gemeenschapsopbouw binnen onze Gabriëlparochie: hartelijk dank!

Tot slot 

Uit al het voorgaande is duidelijk dat we vele redenen hebben om dankbaar te zijn met de parochie zoals ze is. De perfectie bestaat niet, maar we kunnen niet meer doen dan ons best. Dank aan iedereen, genoemd of niet genoemd, om samen met ons de Gabriëlparochie te willen vormen. Laat ons ook in het komende jaar verder werken aan een leefbare, aangename parochie, waar plaats is voor velen !

Een dankbare pastoor en parochieploeg.

Zoeken

Dekenaal nieuws