Kerkfabriek zoekt werkers (m/v)

 

 

 

Wie een zitje ambieert in een kerkraad kan zich nog tot 1 februari kandidaat stellen. In alle kerkraden is dit jaar immers de kleine helft (t.t.z. 2 leden) herverkiesbaar.

 

 

De kerkfabriek en de kerkraad

De kerkfabriek, een creatie van Napoleon, is ‘een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, belast met de zorg voor de materiele voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.’

Per erkende parochie is er één kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.

De kerkraad van de kerkfabriek bestaat altijd uit vijf verkozen leden, en één lid van rechtswege, nl. de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie of zijn vervanger. Het betreft hier doorgaans de pastoor.

 

Verkiezing nieuwe leden

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd, en dit in de loop van de maand april.

Dit gebeurt door het uittreden van afwisselend drie (grote helft) of twee leden (kleine helft) die door het lot worden aangewezen. De uittredende leden zijn opnieuw verkiesbaar.

De oproep tot kandidaten dient uiterlijk tegen 15 januari te worden gepubliceerd in KERK & Leven en gedurende 14 dagen geafficheerd in de kerk.

Uiterlijk tegen 1 februari worden de resultaten bekendgemaakt van de oproep.

De bekendmaking gebeurt door het uithangen van de namen, gedurende 14 dagen, in het kerkgebouw.

Gedurende 15 dagen volgend op de dag waarop de resultaten werden bekendgemaakt, kan bezwaar worden ingediend bij de kerkraad tegen de personen die zich hebben kandidaat gesteld.

In de loop van de maand april gaat de kerkraad over tot verkiezingen. De verkiezing gebeurt door de overblijvende leden (resp. grote of kleine helft van de verkozen leden samen met het lid van rechtswege) bij geheime stemming en bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

U kan de zittende leden van de vermelde kerkraden vinden onder de tab DE PAROCHIE op deze website. In april berichten we graag over de veranderingen die zullen zijn gebeurd n.a.v. de ophanden zijnde verkiezingen.

 

En wat met die kerken die dicht zijn?

Het is een parochie die al dan niet een kerk(gebouw) heeft; niet andersom. De onttrekking aan de eredienst van een kerkgebouw resulteert daarom niet automatisch in de opheffing van de parochie waartoe ze behoort. Daarvoor bestaat een aparte procedure.

En, dus aangezien elke parochie over een kerkfabriek moet beschikken, ook al hebben ze (nog) geen kerk of is die al ontwijd, zijn ook de kerkfabrieken van Christus Koning, Overschelde en Kwatrecht nog steeds gehouden een oproep tot kandidaten uit te schrijven.

De procedure tot opheffing van deze parochies en versmelting met Sint-Gertrudis Wetteren en Sint-Martinus Massemen wacht immers op de nodige actie van het bisdom.

 

Wie interesse om te zetelen in één van de kerkraden van de parochies van Laarne of Wetteren kan zijn kandidatuur stellen bij pastoor-deken Yvan Stassijns (zie: voorbeeld van oproep onder extra informatie).

(wh)

 

(Foto overgenomen van www.parochiesbuggenhout.be)

 

Extra informatie: