Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld:
- dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Macharius te 9270 Laarne
- dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Denijs te 9270 Kalken
- dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Anna (Wetteren-Ten Ede) te 9230 Wetteren
- dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Gertrudis te 9230 Wetteren
- dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus (Massemen) te 9230 Wetteren

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek …. ( naam van de kerkfabriek waarvoor je kandideert)
ter attentie van Z.E.H. Deken Yvan Stassijns
Markt 18
B-9230 Wetteren.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de overeenkomstige parochie

Opgemaakt op 04 januari 2023 te Wetteren,

Yvan Stassijns
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van boven vermelde parochies

Zoeken

Dekenaal nieuws