Parochiebeleid

 

UIT HET VERSLAG

VAN DE PLANDAG

VAN DE

PAROCHIEPLOEGEN CE & NZ

 

 

CE staat voor Centrum (St.-Gertrudis, Overschelde en Christus Koning),

NZ voor Noord-Zuid (Laarne, ten Ede, Massemen, Westrem en Kwatrecht).

 

Prioriteiten voor volgend werkjaar (2014-15):

 

Vanuit de evaluatie beslisten beide ploegen volgende prioriteiten aan te nemen voor het komende werkjaar:

a.    Noord-Zuid:

                  i.    Verder gaan op de ingeslagen weg van vernieuwing en verandering; nog meer inter-parochiale en dekenale samenwerking;

                 ii.    Meer zicht krijgen op de financies (bv verhouding met vzw’s);

                iii.    Diaconie;

               iv.    Jonge gezinnen aanspreken;

                v.    Liturgie op zondag;

               vi.    Catechese voor Iedereen;

              vii.    Communicatie naar de verschillende geledingen toe.

 

b.    Centrum:

                  i.    Catechese op Zondag herdenken naar vorm en inhoud;

                 ii.    Opvolgen van de aandachtspunten van de dekenale conferentie, nu in het bijzonder de diaconie;

                iii.    Evalueren van werkgroepen: Missie-animatie, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Rouwzorg, Ziekenzorg;

               iv.    Op zoek naar nieuw bloed (medewerkers, maar ook jeugd);

                v.    Hoe omgaan met het verlies van gemeenschap(sgevoel) wanneer parochies fuseren en kerken sluiten voor zondagsviering? Hoe daar op in spelen en aanpakken?

 

 

Voorstellen:

 

Tijdens hun plandag werden beide ploegen gemengd en ingedeeld in 5 werkwinkels. Per werkwinkel boog men zich over drie vragenclusters, die moesten leiden tot een aantal heel concrete voorstellen. In plenum werden deze voorstellen uitgewisseld en becommentarieerd.

 

Werkwinkel VERKONDIGING

1.    Hoe kunnen we beter gebruik maken van het Parochieblad als een inter-parochiaal instrument van verkondiging?

a.    Publiceer wekelijks overzicht weekendvieringen;

b.    Publiceer alle doopsels, huwelijken en overlijdens;

c.    Publiceer interessante bezinningsteksten of opiniestukjes voor het hele dekenaat;

d.    Opzetten van een dekenale redactieraad o.m. om het voorgaande in goede banen te leiden.

e.    In plenum werd nog ‘beslist’ een poging te doen om de vroege K&L versie ‘Wetteren’ te doen opgaan in de late versie ‘Massemen.’ Daardoor wordt het publiceren van vieringen zinvoller.

2.    De homilie is de meest voor de hand liggende vorm van directe verkondiging. Hoe kunnen we de homilie als verder optimaliseren?

a.    Minder statische prediking, meer interactie, homilist moet achter de ambo vandaan (reactie: dit kan niet van elke homilist verwacht worden, en hoeft ook niet elke week);

b.    Systematisch invoeren van beurtrollen voor homilisten in parochies waar zo’n beurtrol nog niet bestaat (reactie: probleem is dat in deze parochies een beurtrol voor voorgangers bestaat en dat sommige voorgangers geen andere homilist naast zich dulden…)

c.    Goede homilieën laten verschijnen in het parochieblad.

3.    Vorming (voor volwassenen) voorzien buiten de liturgie blijft een teer punt. Welke mogelijkheden zien we? Welke thema’s zouden een zo-breed-mogelijk publiek kunnen aanspreken? Waar, wanneer en hoe moeten die georganiseerd worden?

a.    Vind deskundige sprekers, liefst met een pakkende titel (bv. ‘Wat hebben ze ons allemaal wijsgemaakt?’) en voer een agressieve campagne (bv affiches aan de bibliotheek) voor vormingsavonden. Speel in op de actualiteit.

b.    Op verschillende plaatsen organiseren.

 

Werkwinkel LITURGIE

4.    Het samen-komen voor de liturgie moet tevens een thuis-komen zijn. Hoe kunnen we ons sterker profileren als een gastvrije, laagdrempelige gemeenschap?

a.    Zorgen voor een hartelijk onthaal vóór de viering, en er zoveel mogelijk mensen bij betrekken; zo nu en dan iets aanbieden ná de viering;

b.    Randkerkelijken een goed gevoel geven, bv. met teksten die voor iedereen begrijpelijk zijn;

c.    Zorgen voor open kerkgebouwen waar mensen kunnen binnenlopen; blaadjes voorzien met bezinningsteksten, gebedje, of info over de kerk;

d.    Intentieboek in de kerk; mogelijkheid om kaarsje te branden in de kerk (kaarsenstaander van Kwatrecht zal daartoe naar Massemen verhuizen);

e.    Boekjes voor de kinderen; kinderen tijdens de viering naar voor roepen.

5.    Lectoren en acolieten zijn een noodzaak voor een verzorgde liturgie. Hoe kunnen we meer mensen aanspreken om die rol op zich te nemen? Hoe kunnen we de regeling optimaliseren? Hoe zorgen we ervoor dat lectoren en acolieten voldoende vorming krijgen?

a.    Bij de catechese kinderen en ouders uitnodigen voor een diensttaak: als acoliet of collectant, om offergaven aan te brengen;

b.    Twee lectoren per viering i.p.v. één;

c.    Vorming mag regelmatiger: zowel dictie als inhoudelijk (nu al twee jaar geleden).

6.    Waar zie je mogelijkheden voor verbetering in muziek en zang in onze vieringen? Hoe kunnen we die realiseren? Op welke manier kunnen we de samenzang bevorderen?

a.    Zing de liederen door vóór de viering; leer dan ook nieuwe liederen aan;

b.    Zorg voor een begeleidend zanger vooraan (aan de micro) die de gemeenschap meetrekt in de samenzang;

c.    Koren komen niet optreden, maar moeten samenzang een plaats geven;

d.    Op zoek gaan naar meer hedendaagse liederen, of liederen die jonge mensen meer aanspreken (bv Taizé) (Reactie: het eeuwige dilemma: als men wil dat er wordt meegezongen moet men gekende liederen zingen, en dan komt men uit bij de schlagers van ZJ, terwijl ‘moderne’ liederen per definitie niet gekend zijn, en dus niet zomaar kunnen worden meegezongen…)

 

Werkwinkel DIACONIE

7.    Er dient werk gemaakt te worden van Jezus’ voorkeursoptie voor arme en kleine mensen. Weten we voldoende waar deze mensen wonen op de parochie? Hoe kunnen we hen beter bereiken? Hoe kunnen we onze eigen initiatieven in de armenzorg verbreden?

a.    We weten in feite niét waar arme, zieke, eenzame mensen wonen. We kunnen buurtwerkers en verantwoordelijken van bewegingen vragen melding te doen indien zij met eenzaamheid of armoede worden geconfronteerd. (Reactie: maar wat met het respecteren van de privacy?)

b.    Niet zelf het warm water uitvinden maar aansluiten bij bestaande initiatieven (bv voedselbedeling in Wetteren) en mensen-in-nood doorverwijzen;

c.    Welzijnsschakels uitbreiden.

8.    Welke prioriteiten in de diaconie schuiven we naar voor voor de onmiddellijke toekomst? Wat moet er gedaan worden om er voor te zorgen dat die prioriteiten in concrete daden worden omgezet?

a.    Broederlijk Delen en Welzijnszorg.

b.    Tot nu toe hebben we met kleine werkgroepen parochiaal gewerkt, maar de bedoeling is deze projecten verder dekenaal uit te bouwen, te centraliseren, initiatieven te bundelen, zodanig dat we met minder mensen meer mensen kunnen bereiken

9.    Hoe kunnen de diakens ons uitdrukkelijker in de diaconie voorgaan en vormen?

a.    Door in hun verkondiging en voorgaan (bv in preek, voorbeden) uitdrukkelijker de diaconie centraal te stellen. Vanuit hun wijding zijn zij het die de gemeenschap voortdurend moeten oproepen tot diaconie.

 

Werkwinkel CATECHESE

10.  Hoe kan de doopcatechese best worden uitgewerkt en georganiseerd?

a.    Voorzie 3 à 4 instapmogelijkheden per jaar;

b.    Ouders moeten catechese krijgen vóór het doopsel; daarbij kan gewerkt worden rond de 4 doopsymbolen (discussie: slechts 1 catechesemoment vond men te weinig, maar 4 zeker te veel);

c.    Slechts 3 doopplekken behouden: nl de centrumkerken Wetteren St.-Gertrudis, Wichelen en Laarne.

11.  Catechese-op-zondag lijkt zijn doel te missen. Hoe kunnen we dit initiatief aantrekkelijker maken, vooral naar volwassenen toe die niet zo kerkgebonden zijn?

a.    Catechese op Zondag/voor Iedereen moet behouden blijven voor de vormelingen;

b.    Voor volwassenen andere mogelijkheden verkennen: interactie na de woorddienst, een mooi stuk film;

c.    Maar: is er eigenlijk wel nood aan? Indien niet, kunnen we het beter afschaffen.

12.  Vormselcatechese heeft een ingrijpende evolutie doorgemaakt, maar niet altijd ten goede. Op welke manier kunnen we de christelijke vorming van kinderen optimaliseren? En wat te doen met geïnteresseerde jongeren ná het vormsel?

a.    De groep toonde zich weinig optimistisch: er is geen interesse bij de jeugd, het vraagt ook een sterk engagement van de ouders (indien dit dekenaal wordt georganiseerd), en het vinden van een ‘jonge’ leiding is een niet te onderschatten opgave. Jongeren die wensen zouden kunnen aansluiten bij bestaande groepen (bv. Mere, …)

b.    In plenum werd beslist toch nog maar eens een poging te doen een dekenale Plus 13 op te richten. Helemaal niks aanbieden na het vormsel vindt men geen optie.

 

Werkwinkel WERKING PAROCHIEPLOEGEN

13.  Welke stappen dienen genomen te worden om een efficiënte werking van onze parochieploegen te garanderen?

a.    Zorgen dat agenda voldoende op voorhand de leden bereikt;

b.    Wanneer voorbije activiteiten/vieringen geëvalueerd worden, zou men de leden kunnen vragen hun bedenkingen op voorhand in te sturen zodat die kunnen gebundeld worden;

c.    Vermijden al te lang stil te staan bij praktische afspraken; werken met een draaiboek voor weerkerende evenementen;

d.    Goede moderator aanstellen;

14.  Hoe kunnen de verschillende ploegen elkaar beter leren kennen? Welke contacten tussen de verschillende ploegen kunnen worden gelegd? Hoe kunnen we een platform creëren waar de ploegen ideeën en materiaal kunnen uitwisselen?

a.    Samen deelnemen aan plandag, dag in Drongen;

b.    Deken als go-between om ideeën uit te wisselen;

c.    Vaker samenkomen in de dekenale conferentie, en werken rond gezamenlijke thema’s (Bv diaconie, spiritualiteit);

d.    Dekenaal Centrum gebruiken zoals het oorspronkelijk was bedoeld (als verzamelpunt, ook voor materiaal, bv vierings- of gebedsblaadjes).

15.  In 2015 gaat de pastoor van Kalken op rust. Wat dan met de Kalkense parochieploeg?

a.    Ofwel toevoegen aan NZ;

b.    Ofwel herschikken en komen tot 3 geografisch geordende pastorale eenheden: (1) Centrum, (2) Noord (Laarne, Kalken, Ten Ede) en (3) Zuid (Massemen, Westrem, Kwatrecht) (uiteindelijk plus eenheid (4) Oost (Wichelen, Serskamp, Schellebelle)).

c.    In de bespreking vroeg iemand of men niet beter meteen de 2020 regeling kon in voege brengen (1 PP voor het hele dekenaat). Dit is op dit moment niet realistisch en dus niet aan de orde.

 

Beide ploegen verbinden er zich toe de gedane voorstellen terug op te nemen en te concretiseren in hun eigen vergaderingen en werking.