Je vraagt je af... (FAQ)

In de Gabrielparochie zijn er nog 8 parochiecentra functioneel.  
Deze worden doorgaans uitgebaat door een (lokale) vzw Parochiale Werken of door de vzw Patrimonium van de nieuwe parochie.
Het is de vzw die bepaalt welke evenementen kunnen plaatsvinden in de zaal.   

Hieronder vindt u een lijst van de (niet-commerciële) in gebruik zijnde zalen, samen met de persoon verantwoordelijk voor de verhuur ervan.
Prijs en condities verschillen van zaal tot zaal, en moeten dus met de verantwoordelijke zelf besproken worden.

 

PAROCHIEZAAL ADRES CONTACT PERSOON
Parochiecentrum Christus Koning

Oude Aardeweg 39 A,
Wetteren-zuid

dhr Remi D'hoker
09 369 72 58
remi.dhoker@skynet.be

Parochiecentrum O.L.V.Overschelde

Liefkenshoek 20,
Wetteren-Overschelde

dhr Marcel Verdonck
09 366 29 06
(na 18:00)
marcel.verdonck@pandora.be

Parochiecentrum Overbeke

Bovenboekakker,
Wetteren-Overbeke

dhr André Van den Berghe
09 369 55 78 
andre.vdb@live.be

Parochiecentrum 't Schoolken

Biezen 2,
Wetteren-Kwatrecht

dhr Kris Wettinck
0468 18 79 47
verhuur@kwatrecht.be

Parochiehuis St Anna

Ten Ede Dorp 1a
Wetteren-ten-Ede

mevr Marijke Van Durme
0479 68 14 72 
vandurme.marijke@skynet.be

Parochiecentrum 't Klooster 

Massemsesteenweg 242
Massemen
09 366 23 46 

mevr Vera Verschooris
vera.verschooris@telenet.be
mevr Liesbeth Bossaer
0478 77 63 67
kloostermassemen@gmail.com

De crypte -
dekenaal centrum Wetteren

Markt 16
Wetteren

dhr Jo Winckels
0473 73 28 04
jowinckels@gmail.com 

Parochiezaal Peperstraat

Peperstraat 3
Kalken

dhr Walter D’hondt 
09 369 16 41 / 0476 077 849 
walter.dhondt@hotmail.com

     

 

Absoluut. U vindt het in het bijgebouwtje rechts op de oprit van de dekenij:
Markt 18, 9230 Wetteren.

U kan er terecht met al uw administratieve vragen & verlangens op

woensdag
vrijdag
en zaterdag van 10:00 tot 11:30 

Telefonisch is het secretariaat te bereiken op

0476 46 34 04

of via mail op parochielaarnewetteren@gmail.com

 

 

Onze nieuwe parochie verzorgt nog steeds drie edities van het parochieblad, één per pastorale eenheid.

 • Editie Kalken - Laarne - Wetteren-ten-Ede (eenheid Noord)
 • Editie Wetteren (eenheid Centrum)
 • Editie Massemen - Westrem - Kwatrecht (eenheid Zuid)

Wie een artikel of aankondiging wil gepubliceerd zien in een specifieke editie kan die via de volgende mailadressen indienen: 

Indien relevant kan u bij indiening vragen het artikel ook in een andere of alle edities (van onze parochie) te laten verschijnen. In dat geval speelt de plaatselijke redacteur uw tekst door aan haar/zijn collega's.

Houd evenwel rekening met volgende richtlijnen.

Een abonnement loopt in regel van januari tot december. Dus ook abonnementen die in de loop van het jaar worden aangevraagd (voor het lopende jaar) eindigen per 31 december.  

Bestaande abonnees krijgen in de loop van oktober een uitnodiging tot herabonnering voor het daaropvolgende jaar.

Nieuwe abonnees die in de loop van de maand oktober een abonnement aanvragen krijgen er de resterende nummers van het lopende jaar (te beginnen in november) gratis bovenop.

U vindt alle info ook op onze KERK & Leven webpagina.

 

Editie Gabrielparochie in Wetteren:

Contactpersoon: Remi D'Hoker
remi.dhoker@skynet.be
09 369 72 58)

Naam begunstigde: Parochie Wetteren Centrum
Rekening nummer: BE87 4441 7194 3194
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

Editie Gabrielparochie in Laarne/Kalken

Contactpersoon: Philippe Mees
philippemees@gmail.com
09 367 96 34)

Naam begunstigde: Kerk en Leven Laarne Kalken Wetteren ten Ede
Rekening nummer: BE67 7360 0700 5787
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

Editie Gabrielparochie in Massemen

Contactpersoon: Erna De Keulenaere
erna.dekeulenaere@gmail.com
0497 27 23 51)

Naam begunstigde: Parochieblad Massemen
Rekening nummer: BE52 7512 0705 3109
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

 

 

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor een kerkelijke huwelijks- of uitvaartplechtigheid € 275

Indien u een mis wil laten opdragen voor een speciale intentie, dan betaalt u € 15.
Let wel, deze missen kunnen enkel worden gevierd tijdens de wekelijkse zondagsviering.

Betalingen kunnen gebeuren op volgende rekeningnummers:
Voor diensten in:

 • Kalken, Laarne en Ten Ede op rekening BE35 7310 4685 7237 van ‘Kerkgemeenschap Noord'
 • Massemen en Wetteren op rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Kerkgemeenschap Centrum’

(Vermeld steeds duidelijk waarvoor de betaling gebeurt: bv. mis voor NAAM op DATUM).

Voor andere sacramenten (doopsel, ziekenzalving, eerste communie, vormsel) is er geen verplichte bijdrage. 

Voor deelname aan het vormseltraject (voorbereiding op het vormsel) vragen we € 30 per kind als bijdrage in de kosten. 

Toestemming om een kerkgebouw te gebruiken voor liturgische of andere evenementen (van sociale of culturele aard) dient steeds te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke pastoor en kerkfabriek.
Het is de kerkfabriek die in zo'n geval bepaalt hoeveel wordt aangerekend voor het gebruik van het gebouw. 

 

 

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd. Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen. De doop wordt wel erkend (het doopsel is m.a.w. geldig), zoals bij de Protestanten, Anglicanen of Orthodoxen, maar aangezien men buiten de Katholieke Kerk is gedoopt maakt men geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan men dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd niet ontvangen.

Wie dus niet binnen onze kerk gedoopt werd en toch als gelovige onze sacramenten wenst te ontvangen moet de overstap maken van de ene kerk naar de andere. Dit kan door een eenvoudig ritueel.

Wat moet er gebeuren om die overstap te maken?

De ouders dienen een brief te schrijven aan de pastoor waarin men afstand doet van de vorige gemeenschap en dienen hun motivatie te verwoorden waarom men wil dat hun zoon of dochter wordt opgenomen in de RKK, gevolgd door een gesprek. De pastoor vraagt dan de opname aan aan de bisschop die dan de toelating geeft om met het gepaste ritueel de persoon op te nemen.

 

 

De bisschoppen schreven hierover deze verklaring:

 

DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

 

1. De laatste jaren worden pastorale verantwoordelijken bij de voorbereiding van de eerste communie van kinderen soms geconfronteerd met bijzondere situaties. Steeds vaker komt het voor dat ouders hun kind willen inschrijven voor de eerste communie, terwijl de doop ervan niet heeft plaats gehad in een katholieke kerkgemeenschap, maar elders:

1.1.  hetzij in één van de Kerken of kerkelijke gemeenschappen met wie de katholieke Kerk in België een overeenkomst van wederzijdse dooperkenning heeft afgesloten (met name de Orthodoxe Kerken, de Verenigde Protestantse Kerken en de Anglicaanse Kerk). Zo bijvoorbeeld bij kinderen van buitenlandse oorsprong die kort na hun geboorte door Belgische ouders werden geadopteerd, maar die in hun geboorteland in één van de genoemde Kerken werden gedoopt.

1.2.  Ofwel gebeurde de kinderdoop in een groepering met wie er geen dergelijke overeenkomst van wederzijdse dooperkenning is afgesloten.

1.3.  In nog andere gevallen werd de doopviering voorgegaan door medewerkers van een rituelenbureau.

 

2.        Het gaat hier om situaties die nogal wat van elkaar verschillen, maar in geen van deze gevallen kan men het gedoopte kind automatisch toelaten tot de deelname aan de eerste communie. Dit zou afbreuk doen aan de betekenis en de geloofwaardigheid van deze sacramenten en het kerkelijke karakter ervan rechtstreeks ondermijnen.

Vooraleer een kind de eerste communie in de katholieke Kerk kan ontvangen, moet het in volle gemeenschap zijn met de katholieke Kerk of er eerst in opgenomen worden. De pastorale verantwoordelijken zullen daarom in de eerste plaats nagaan hoe en door wie de doop werd toegediend. Daarnaast is ook verder gesprek noodzakelijk met de ouders, dat eventueel kan leiden tot de opname van het kind in de volle gemeenschap van de katholieke Kerk.

2.1. De vraag naar de geldigheid van de doop

Een kind dat geldig gedoopt is, kan in de volle gemeenschap met de katholieke kerk opgenomen worden. De geldigheid van het doopsel moet geval per geval bekeken worden. In vele gevallen zijn de doopsels waarover hierboven sprake was, geldig toegediend, namelijk door drievoudige onderdompeling of begieting met water, onder aanroeping van de H. Drie-eenheid. Wie geldig werd gedoopt, mag niet opnieuw gedoopt worden, want het doopsel kan niet herhaald worden. Evenmin is het toegestaan het doopsel nogmaals “onder voorwaarde” toe te dienen tenzij er na onderzoek een gegronde twijfel blijft bestaan, hetzij over het feit, hetzij over de geldigheid van het reeds toegediende doopsel.

Ondanks het feit dat veel van de genoemde doopsels geldig kunnen zijn, rijzen er toch verschillende vragen. Feitelijk gaat het immers vaak om vieringen die gebeurd zijn zonder enige band met de katholieke Kerk, noch bij de voorbereiding, noch bij de viering. In de katholieke sacramentenopvatting spelen doop en eucharistie echter een belangrijke rol in de opbouw van de kerkgemeenschap. Ze kunnen dus ook niet los van de kerkgemeenschap worden gevierd.

De bedoeling van de initiatiesacramenten staat dan ook haaks op een louter ‘klantgerichte’ aanpak, waarbij het kerkelijke karakter van de doop helemaal uit het zicht verdwijnt. Verder blijkt de rituele vormgeving – ondermeer door een heel sterke persoonlijke invulling van de viering - soms ver af te staan van de erkende Orde van dienst en mist ze soms essentiële betekeniselementen van de christelijke doop (cf. CIC, canones 850-860).

2.2. Het pastorale gesprek met de ouders.

In dit gesprek moeten verschillende elementen ter sprake komen:

a.       een verantwoording, van de kant van de pastorale verantwoordelijken, waarom men het kind dat buiten de katholieke Kerk werd gedoopt niet zomaar kan toelaten tot de eerste communie

b.      een uitnodiging aan de ouders om in vrijheid te kiezen, hetzij voor de katholieke Kerk hetzij voor een andere religieuze gemeenschap of dienstverlening; een oproep ook om consequent te zijn in de keuze die ze maken.

c.       het aanbod aan de ouders en aan het kind om hun keuze voor de rooms-katholieke Kerk openlijk uit te spreken en om tijdens een liturgische viering in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk te worden opgenomen.

Het is wenselijk dat dit gesprek met beide ouders gevoerd wordt en dat beiden hun toestemming geven om de ritus van de opname te laten gebeuren. In geval van onenigheid tussen de ouders kan men ofwel voorstellen om de stap uit te stellen en eerst tot een consensus te komen, ofwel de weg van de verantwoordelijkheid over het kind volgen, zoals die door de burgerlijke overheid is vastgelegd.

 

3.        De vraag naar een opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk kan ook nog in andere situaties opduiken. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek ter voorbereiding van een doopviering aan het licht komen, dat één of meerdere van de oudere kinderen van hetzelfde gezin niet in een katholieke parochie werden gedoopt, maar in een andere religieuze gemeenschap of met beroep op een rituelenbureau. Ook in dit geval is er eerst een gesprek nodig met de ouders om hun keuze uit te klaren.

 

4.        Wanneer de ouders de beslissing hebben genomen hun kind te laten opnemen in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk, stuurt de pastoor een invulformulier met de concrete gegevens van de kandidaat, samen met het doopbewijs en hun motivatie, naar de bisschop, om zijn goedkeuring te verkrijgen. Na het akkoord van de bisschop wordt dit formulier terug bezorgd aan de pastoor. Nadat de opname heeft plaats gehad dient het aangevulde formulier teruggestuurd te worden naar het bisdom. Daar worden alle gegevens bewaard in een afzonderlijk register. Dezelfde gegevens worden genoteerd in het doopregister van de woonplaats van de ouders.

 

5.        Soms worden parochieverantwoordelijken door een medewerker van een rituelenbureau op de hoogte gebracht van een door hem/haar toegediende doop, met de vraag om deze doop in te schrijven in het doopregister van de parochie waar de ouders wonen. Parochieverantwoordelijken kunnen niet ingaanop deze vraag tot inschrijving van de doop in het doopregister. De pastoor van de parochie zal de ouders van de dopeling daarover informeren.

 

6.        De opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk kan gebeuren in het kader van een parochiale eucharistieviering, op zondag of tijdens de week. Daar blijkt immers het sterkst hoe nauw de sacramenten en de kerkelijke gemeenschap van gelovigen met elkaar verweven zijn.

 

7.        Het kind wordt bij de opname vergezeld van een borg, d.w.z. iemand die bij de begeleiding en voorbereiding een belangrijke rol heeft gespeeld; het is mogelijk dat er twee borgen optreden

 

 

De Vlaamse bisschoppen

 

 

Het antwoord op die vraag is te vinden op de webpagina van de vormselplek van uw keuze. Op de startpagina van deze website, in de menubalk, klikt u op de tab VORMSEL, en vervolgens op de naam van uw vormselplek.

Maar we zetten het ook graag hier even op een rijtje voor u:

 • Vormseltraject Kalken:
  betalen kan enkel contant bij mevr. Nadine Temmerman (verantwoordelijke vormseltraject Kalken)
 • Vormseltraject Laarne:
  overschrijven op rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 van 'Vormseltraject Laarne'
 • Vormseltraject Massemen:
  overschrijven op rekeningnummer BE41 7512 0705 3210 van 'Catechese Zuid'
 • Vormseltraject Wetteren
  overschrijven op rekeningnummer BE62 7390 1440 0861 van 'Vormseltraject Wetteren'.

Het inschrijvingsgeld bedraagt, in alle vormselplekken, €30.

Vermeldt bij betaling de naam van de vormeling in de mededeling.

De bijdrage voor het catecheseweekend (Laarne en Wetteren / € 35) mag eveneens op het rekeningnummer van de betreffende vormselplek worden overgeschreven, eventueel samen met het inschrijvingsgeld..

 

De Gabrielparochie in Laarne & Wetteren telt vier zondagskerken. De zondagsviering heeft er plaats als volgt:

 • Kalken Sint-Denijs - zaterdag 18:00
 • Massemen Sint-Martinus - zondag 09:00
 • Laarne Sint Macharius - zondag 09:30
 • Wetteren Sint-Gertrudis - zondag 11:00 

 

U vindt een uitgebreider  lijst van de zondagsvieringen in ons dekenaat  hier.

 

Opgelet: alvast tot 15 januari 2021 gaan er geen publieke liturgische vieringen door op de Gabrielparochie!

 

 

--- voorlopig niet van toepassing ---

 

Wie een misintentie wenst aan te vragen kan dit als volgt doen:

Of u vult dit webformulier in en betaalt via overschrijving op de juiste rekening (zie hieronder).

Of u springt binnen in de dekenij, het dekenaal centrum of het parochiaal secretariaat;

Of u contacteert een van volgende medewerkers:

* Voor een mis in Kalken: Chris Mottar  Kerkakker 3B bus 01, 9270 Kalken, 09 367 80 38 of 0474 48 08 79
* Voor een mis in Laarne: Nicole Verstraeten, Dorpsstraat 17, 9270 Laarne, 09 369 13 37 of 0473 52 35 98
* Voor een mis in Massemen: Patricia Holloway, Martinusstraat 6, Massemen, 09 330 08 96 of 0474 23 22 51
* Voor een mis in Wetteren: koster Jo Winckels, Markt 16, Wetteren, 09 369 03 69 of 0473 73 28 04

In elk van onze vijf kerken zijn voorgedrukte enveloppes voorzien met daarop de nodige instructies.
Die envelop, met daarin het nodige geld, kan u bezorgen aan bovenstaande medewerkers, of aan deken Yvan, of gewoon afgeven op het secretariaat.

Het tarief voor een viering bedraagt € 15. U kan contant betalen of overschrijven op onderstaande rekeningen.
Voor een dienst in

 • Kalken of Laarne op rekening BE35 7310 4685 7237 van ‘Kerkgemeenschap Noord'
 • Massemen of Wetteren op rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Kerkgemeenschap Centrum’

Gelieve geen overschrijvingen te doen zonder voordien eerst de intentie aan te vragen, op eender welke wijze hierboven vermeld. Dank!

 

 

 

UITVAART IN

NAMIS IN

DAG

UUR

Massemen

Massemen

Vierde zondag van de maand

9:00

Laarne en Ten Ede

Laarne

Vierde zondag van de maand

9:30

Kalken

Kalken

Zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag van de maand

18:00

Wetteren St Gertrudis en Ten Ede

Wetteren St Gertrudis

Vierde zondag van de maand

11:00

Namissen vinden plaats in de maand volgend op de maand waarin de uitvaart plaatsvond.

Families die een uitvaart hadden in Ten Ede kunnen te kennen geven of ze de namis in Laarne wensen of in Wetteren St Gertrudis, aangezien er op ten Ede zelf geen zondagsviering is.

Sinds 2017 wordt de Eerste Communie enkel nog gevierd in de zogenaamde zondagskerken van de nieuwe parochie, dat wil zeggen in Kalken, Laarne, Massemen en Wetteren Sint-Gertrudis.

De data van de vieringen in 2021 zijn:

 • zaterdag 1 mei 2021: Sint-Machariuskerk Laarne voor basisscholen Laarne
 • zondag 2 mei  2021: Sint-Gertrudiskerk Wetteren voor de basisscholen Eureka, Campus Kompas, Scheppers en Ten Ede;
 • zaterdag 8 mei 2021: Sint-Martinuskerk Massemen voor VBS Massemen
 • zondag 9 mei 2021: Sint-Denijskerk Kalken voor basisscholen Kalken
 • donderdag 13 mei 2021: Sint-Gertrudiskerk Wetteren voor de basisscholen Meiroos, Overbeke, Sint-Gertrudis en Sint-Jozef 

De exacte uren zullen later worden meegedeeld.

 

 

Het vormsel valt in onze parochie, traditiegetrouw, in het derde weekend na Pasen.

In 2021 is dat het weekend van 24 en 25 april.

Zolang de coronapandemie woedt leggen we echter liever geen exacte data en uren vast. We rekenen daarbij op uw begrip.

 

Wie meer wil weten over het vormsel kan de tab 'VORMSEL' aanklikken in de menubalk van deze webstek.

In onze parochie wordt gedoopt in 4 kerken: Sint-Denijs (Kalken), Sint-Macharius (Laarne), Sint-Martinus (Massemen) en Sint-Gertrudis (Wetteren-centrum).

Je kan de lijst met doopdata per kerk onderaan deze pagina raadplegen.

U dient er rekening mee te houden dat een doopsel minstens een maand op voorhand moet worden aangevraagd.

De vijf kerken van onze parochie zijn dagelijks open. Openingsuren verschillen evenwel. Hieronder een overzicht:

 • St Denijs Kalken: 9:00-17:00
 • St Gertrudis Wetteren (Markt): 9:00-16:00
 • St Macharius Laarne: 9:00-18:00
 • St Martinus Massemen: 9:00-17:00
 • St Anna Ten Ede:  9:00 -17:00.

(In de winter kunnen kerken vroeger gesloten worden, bv reeds bij het vallen van de avond.)

 

 

Het staat iedereen vrij teksten in te dienen ter publicatie in Kerk & Leven (parochieblad - lokale bladzijden).
Houd evenwel rekening met volgende richtlijnen: 

* Teksten dienen ingediend te worden als een Word document, bij voorkeur in Times New Roman

* Een foto of afbeelding is steeds welkom, maar moet als aparte bijlage worden verstuurd. Foto's die in de tekst zijn aangebracht zijn niet bruikbaar, en worden verwijderd.

* Pdf-bestanden (bv. affiches, flyers) worden niet als tekst aanvaard (hooguit als afbeelding bij een tekst); verwacht ook niet dat de redacteurs pdf's voor u overtypen.

* Het parochieblad verschijnt in regel op woensdag. Teksten dienen ten laatste de vrijdag voordien te worden ingediend.

* Ons een lijst toesturen met activiteiten gespreid over verschillende maanden heeft geen zin: het is niet aan ons de kalender van de verenigingen bij te houden en te zorgen dat de juiste teksten op het juiste moment gepubliceerd worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de indiener.

* De plaatselijke redacteur behoudt zich het recht voor teksten te redigeren en, indien nodig, in te korten.

* De plaatselijke redacteur, of indien nodig de pastoor, beslist over het al dan niet publiceren van ingediende teksten. Teksten van politieke aard of met duidelijke anti-christelijke (of anti-godsdienstige) ondertoon worden nooit aanvaard. 

 

Er bestaan toch nog altijd een aantal misverstanden rond dit sacrament. We sommen heel even enkele veelgestelde vragen op:

 

Ziekenzalving ontvang je toch als je gaat sterven?

Dit is een verouderde, en absoluut verkeerde, opvatting.

In vroeger tijden noemde men dit sacrament: het H. Oliesel, dat op het laatste ogenblik, wanneer alle hoop was opgegeven, werd toegediend. Vandaar zoveel angst en paniek rond dit sacrament terwijl er juist verlichting en troost zou moeten vanuit gaan. Er wordt nadrukkelijk gebeden om Gods Heilige Geest, opdat men beter zou worden, kracht mag ontvangen, moed en doorzettingsvermogen, herstel naar lichaam en geest.

 

Wie mag de ziekenzalving ontvangen?

Als iemand zwaar ziek wordt, of door ouderdom verzwakt is maar ook bij een levensbedreigende medische behandeling of ernstige heelkundige ingreep, kan men de ziekenzalving ontvangen. De ziekenzalving is er om deze mensen te sterken en op te beuren.

Het is dus verkeerd te lang te willen wachten om dit sacrament aan te reiken. Wel dienen de betrokkenen er zelf om te vragen.

Buiten een dringende noodsituatie wordt de ziekenzalving gegeven in het kader van een gebedsdienst of een eucharistie.

 

Word je beter van de ziekenzalving?

In de zalving en de sacramentele woorden zegt God de zieke bijstand toe. Hij zal de zieke heil brengen. ’Heil’ is een woord met veel betekenissen. Soms zal de zieke zich beter voelen. Lichaam en geest vormen een hechte eenheid. Hij zal rustiger zijn. Hij is immers door de zalving met God en met medemensen verbonden. Nabijheid en hoop kunnen veel.

 

Wat doe ik als ik ziekenzalving wil ontvangen?

De ziekenzalving kan aan huis of in de kliniek gebeuren (op aanvraag bij de parochiepriester of bij de pastorale dienst), ofwel tijdens een gemeenschappelijke viering, bijvoorbeeld tijdens een bedevaart in Lourdes of Banneux, of bij een jaarlijkse gelegenheid zoals op Nationale Ziekendag of een bijzondere viering in een rusthuis.

 

Hoe verloopt de ziekenzalving?

Er wordt gezamenlijk gebeden en twee bijzondere tekenen worden gesteld: de handoplegging en de zalving met H. Olie.

 

Mag men meer dan éénmaal de ziekenzalving ontvangen?

De ziekenzalving mag herhaald worden.

 

Wat als de zieke reeds overleden is?

De sacramenten zijn er voor de levenden. Wanneer de priester, diaken of een pastoraal werker of werkster bij iemand wordt geroepen die reeds overleden is, zal er gebeden worden dat God de overledene barmhartig wil opnemen in zijn Rijk.