De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

HET DOOPSELSACRAMENT: BEVESTIGING VAN ONS CHRISTEN-ZIJN

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

VOORBEREIDING OP HET DOOPSEL IN DE PAROCHIE LAARNE-WETTEREN

Wie een doopsel wil aanvragen vindt hier alle nodige informatie. U kan hieronder het doopformulier invullen en dit graag 2 maanden voor het geplande doopsel.

In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsavond gaat door in het dekenaal centrum, Markt 16, Wetteren. Wie met de wagen komt kan gemakkelijk gratis parkeren in de ondergrondse parking "Scheldekaai"

Op het programma:

 1. korte kennismaking met elkaar;
 2. een (laagdrempelig) stellingenspel rond geloven en christen-zijn
 3. getuigenis door jonge ouders die er zelf reeds voor kozen hun kinderen te laten dopen en christelijk op te voeden
 4. uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
 5. eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe

De avond wordt begeleid door een team van enthousiaste, jonge medewerkers. Diaken Paul Rohaert coördineert.

De mogelijkheid bestaat dat we de datum van een voorbereidingsavond om praktische redenen aanpassen. In dat geval wordt u persoonlijk verwittigd.

Maand waarin het kindje gedoopt wordt                        Doopvoorbereiding te volgen op
   
Juli & Augustus 22       juni       2022
September 17       augustus
Oktober 14       september
November 12       oktober
December 2022 - januari 2023 23       november

We starten om 20:00 en eindigen niet later dan 22:00.

Van alle ouders die voor het eerst een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingsavond meemaken.

DOOPDATA IN 2021

In onze Gabriëlparochie wordt er  gedoopt in 4 doopkerken, en wel als volgt:

 • Massemen St Martinus: 1ste zondag van de maand om 15:00; 
 • Kalken St Denijs: 2de zondag van de maand om 15:00;
 • Laarne St Macharius: 3de zondag van de maand om 15:00;
 • Wetteren St Gertrudis (Markt): 4de zaterdag van de maand om 16:00 en 4de zondag van de maand om 12:00;

In alle vier kerken kunnen dopen worden aangevraagd die plaatsvinden tijdens de gewone eucharistieviering op zondag (zaterdagavond in Kalken).

Indien u uw keuze heeft gemaakt uit de beschikbare data, engageren we ons dat het doopsel zal doorgaan op de dag van uw keuze. Zijn er op een bepaalde doopdag in een kerk te veel doopaanvragen, dan kan een extra viering plaatsvinden (doorgaans 45 minuten vóór of ná de vermelde viering).

Voor het werkjaar 2021 - 2022 gaat het om volgende data:                           

 

2022

MASSEMEN

KALKEN

LAARNE

WETTEREN

WETTEREN

 

zondag
15u

zondag
15u

zondag
15u

zaterdag
16u

zondag
12u

 

         
juni 5 12 19 25 26
 
juli 3 10 17 - 24
 
augustus - 14 21 27 28
 
september 4 11 18 24 -
 
oktober 2
 
- 16 22 23
november 6 13 20 26 27
 
december 4 11 18 - 25

Het staat ouders vrij de doopkerk en -datum zelf te kiezen uit het beschikbare aanbod.

DOOPAANVRAAG

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Alvorens u dit doet:
Bepaal de doopdatum gebaseerd op de doopdagen zoals die hierboven, onder 'doopdata', staan aangegeven.

Aanvraag DOOPSEL SACRAMENT

Heeft u nog vragen? Dan kan u via deze link de doopverantwoordelijke, diaken Paul Rohaert, contacteren.

HET DOOPBOEKJE

Ouders kunnen het doopboekje samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link. 

Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkomingschriftlezing - evangelievoorbedengeloofsbelijdenis en 
doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

1. Volledig afgewerkt doopboekje

2. Doopboekje met keuzemogelijkheden

PRAKTISCHE INFO OVER DE DOOPVIERING

 • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag.
 • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
 • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
 • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
 • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
 • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
 • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
 • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
 • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
 • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.

EERSTECOMMUNICANTEN DIE NOG NIET GEDOOPT ZIJN

We  voorzien jaarlijks een gezamenlijke doopviering voor alle kinderen die hun eerste communie willen doen maar nog niet gedoopt zijn.
Deze viering gaat door in de dekenale kerk te Wetteren voor de mensen die wonen in Laarne, Kalken, Massemen en Wetteren.
 

Jullie vinden alle informatie op de webpagina eerste communie.

Zoeken