Het staat iedereen vrij teksten in te dienen ter publicatie in Kerk & Leven (parochieblad - lokale bladzijden).

Houd evenwel rekening met volgende richtlijnen: 

* Teksten dienen ingediend te worden als een Word document, bij voorkeur in Times New Roman

* Een foto of afbeelding is steeds welkom, maar moet als aparte bijlage worden verstuurd. Foto's die in de tekst zijn aangebracht zijn niet bruikbaar, en worden verwijderd.

* Pdf-bestanden (bv. affiches, flyers) worden niet als tekst aanvaard (hooguit als afbeelding bij een tekst); verwacht ook niet dat de redacteurs pdf's voor u overtypen.

* Het parochieblad verschijnt in regel op woensdag. Teksten dienen ten laatste de vrijdag voordien te worden ingediend.

* Ons een lijst toesturen met activiteiten gespreid over verschillende maanden heeft geen zin: het is niet aan ons de kalender van de verenigingen bij te houden en te zorgen dat de juiste teksten op het juiste moment gepubliceerd worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de indiener.

* De plaatselijke redacteur behoudt zich het recht voor teksten te redigeren en, indien nodig, in te korten.

* De plaatselijke redacteur, of indien nodig de pastoor, beslist over het al dan niet publiceren van ingediende teksten. Teksten van politieke aard of met duidelijke anti-christelijke (of anti-godsdienstige) ondertoon worden nooit aanvaard. 

Zoeken